Trà Vinh quy hoạch mới 12 tuyến đường tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Trà Vinh quy hoạch mới 12 tuyến đường tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày đăng: 19-11-2023

Trà Vinh quy hoạch mới 12 tuyến đường tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh này sẽ thành lập mới 12 tuyến đường tỉnh quy mô cấp II - IV trên cơ sở xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp các tuyến đường huyện hiện hữu.


uy hoạch 5 tuyến đường tỉnh hiện hữu như sau: Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ tập trung nâng cấp, mở rộng, xây mới một số đoạn tuyến trên các tuyến đường tỉnh có nhu cầu vận tải cấp thiết.

Theo đó, Trà Vinh sẽ xây dựng mới đoạn ĐT 911 kéo dài (Thanh Mỹ - Đôn Xuân) dài 20 km (từ ĐT 912 chạy dọc kênh 3/2 theo ĐH 38 cũ đến quốc lộ 54 (QL 54), theo ĐH 25 đến giao ĐT 914), đạt tiêu chuẩn đường cấp IV - ĐB, mặt nhựa rộng 7 m, nền rộng 9 m.

Xây dựng mới đoạn ĐT 912 kéo dài (Mỹ Chánh - thị trấn Mỹ Long) dài 18 km, từ giao QL5 4 (gần cầu Giồng Lức, huyện Châu Thành) theo kênh Thống Nhất đến giao QL 53, tiếp theo ĐH 19 đến giao ĐT 915B tại thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV - ĐB, mặt nhựa rộng 7 m, nền rộng 9 m.

Nâng cấp, mở rộng đồng bộ đoạn ĐT 915B từ cầu Long Bình 3 (ranh TP Trà Vinh và huyện Châu Thành) đến giao ĐT 914 (xã Hiệp Thạnh, TX Duyên Hải) dài khoảng 39 km (Km10+258 - Km48+940), đạt tiêu chuẩn đường cấp IV - ĐB, mặt nhựa rộng 7 m, nền rộng 9 m.

Giai đoạn 2026 - 2030, tiếp tục nâng cấp, mở rộng, xây mới đồng bộ một số đoạn thiết yếu trên các tuyến ĐT, bao gồm nâng cấp, mở rộng đồng bộ ĐT 911 đoạn (Thạnh Phú - Thạnh Mỹ) từ ranh Vĩnh Long đến ĐT 912 dài gần 57 km, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV - ĐB, mặt nhựa rộng 7 m, nền rộng 9 m.

Nâng cấp, mở rộng đồng bộ đoạn ĐT 912 từ giao QL 54 (xã Tân Hùng, Tiểu Cần) đến giao QL 54 (xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành) dài 19 km, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV - ĐB, mặt nhựa rộng 7 m, nền rộng 9 m.

Nâng cấp mở rộng đồng bộ toàn tuyến ĐT 914 dài khoảng 35 km đạt tiêu chuẩn đường cấp IV- ĐB, mặt nhựa rộng 7 m, nền rộng 9 m (riêng đoạn từ ngã ba Đại An giao QL 53 - Trà Cú đến giao QL 53 TX Duyên Hải - quy mô đường cấp III - ĐB).

Nâng cấp ĐT 915 đạt cấp IV - ĐB, mặt nhựa rộng 7 m, nền rộng 9 m (đoạn giao đường vào cầu Đại Ngãi đến cuối tuyến QL 53 - Huyện Trà Cú; quy mô đường cấp III - ĐB). Điều chỉnh hướng tuyến đoạn đi qua thị trấn Cầu Quan (từ ngã 3 vào chợ Cầu Quan đến cống Cần Chông).

Điều chỉnh hướng tuyến ĐT 915B, bao gồm đoạn từ đầu tuyến đến Vàm Lầu theo quy hoạch cũ; từ Vàm Lầu đến cầu Số 2 đi trùng với đường Hành lang ven biển - quy mô cấp II - ĐB.

Từ cầu Số 2 đến giao ĐT914, quy mô cấp IV - ĐB. Kéo dài thêm đoạn mới từ ĐT 914 đến giao với QL 53B với chiều dài khoảng 6km với quy mô cấp IV - ĐB.

Giai đoạn sau năm 2030, tỉnh này sẽ nâng cấp, mở rộng đồng bộ tất cả các tuyến ĐT đạt tiêu chuẩn cấp IV - ĐB, mặt nhựa rộng 7 m, nền rộng 9 m, lộ giới tối thiểu 42 m. Mở mới 12 tuyến trên cơ sở nâng cấp từ các tuyến ĐH.

12 tuyến đường tỉnh được mở mới bao gồm ĐT 911B có điểm đầu giao QL 53 tại ngã ba Long Sơn, huyện Cầu Ngang; điểm cuối tuyến số 2 KKT Định An. Tuyến có chiều dài 11 km với quy mô cấp III - ĐB.

ĐT911C có điểm đầu giao QL 60, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần; tuyến đi theo ĐH 25 đến cầu Số 3 dài 4,5 km, sau đó mở tuyến mới đi thẳng đến cua giáp ĐH 08 (ấp 3, xã Phong Thạnh) dài khoảng 3,7 km, đi tiếp theo ĐH 08 đến giao với ĐT913 mới (ĐH 33 cũ), chiều dài khoảng 8,7 km) quy mô đường cấp IV-ĐB với tổng chiều dài khoảng 17 km.

ĐT 912B từ việc nâng cấp toàn tuyến ĐH 13, điểm đầu giao ĐH 11, huyện Châu Thành, điểm cuối giao tuyến tránh QL 60 thị trấn Tiểu Cần; quy mô đường cấp IV - ĐB, chiều dài gần 17 km.

ĐT912C từ việc nâng cấp toàn tuyến ĐH 20 đến giao với ĐH 17 và đi theo ĐH 17 đến giao với QL 54, Xã Phước Hưng, huyện Trà Cú (ngã ba chợ đầu Giồng); tổng chiều dài khoảng 15 km, quy mô đường cấp IV - ĐB.

Xây dựng tuyến ĐT 913 mới với chiều dài 53 km. Điểm đầu giao với đường Võ Văn Kiệt, TP Trà Vinh; điểm cuối KCN An Phú Tân với các đoạn tuyến.

Xây dựng tuyến ĐT913B với chiều dài 26 km; điểm đầu giao với QL 53 tại thị trấn Càng Long; điểm cuối giao với ĐT 915. Quy hoạch với quy mô cấp IV - ĐB. 

Xây dựng tuyến ĐT913C mới với chiều dài 29 km; điểm đầu giao với QL 53; điểm cuối giao với QL 54 tại xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần với quy mô đường cấp IV.

Thành lập mới tuyến ĐT 914B qua địa bàn huyện Cầu Ngang, huyện Trà Cú trên cơ sở tuyến ĐH 17, ĐH 18 và ĐH 28.

Tuyến bắt đầu từ điểm giao QL 53 xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang theo ĐH 17, qua ĐH 18, xã Nhị Trường và ĐH1 8 mới, xã Tân Hiệp đến giao với QL 53, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú; tuyến tiếp tục đi theo ĐH 28 điểm cuối giao với ĐT 915 với chiều dài khoảng 39 km, quy mô đường cấp IV - ĐB.

Xây dựng mới ĐT 914C với chiều dài 35 km; điểm đầu giao với ĐT 914 tại xã Long Hữu; điểm cuối giao với ĐT 915 tại xã Hàm Tân, huyện Trà Cú. Quy mô toàn tuyến đạt cấp IV - ĐB.

Xây dựng mới tuyến ĐT 915C với chiều dài khoảng 41 km; điểm đầu giao QL 53B; điểm cuối QL 60 (đường vào cầu Đại Ngãi) với quy mô cấp III - ĐB, 2 - 4 làn xe. Tuyến đi qua địa bàn TX Duyên Hải, huyện Duyên Hải, huyện Cầu Ngang và huyện Trà Cú.

Tuyến ĐT 915D có điểm đầu giao với đường hành lang ven biển xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tuyến đi cắt qua ĐT 912 xã Mỹ Hòa, cắt ĐH 35 xã Mỹ Hòa, QL 53 xã Hiệp Mỹ Tây, ĐT 911B xã Thạnh Hòa Sơn và điểm cuối giao với ĐT 915C xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang. Tuyến dài khoảng 16 km. Quy hoạch đạt cấp III - ĐB.

ĐT 915E có điểm đầu giáp ĐH 30 xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tuyến vượt sông Cổ Chiên cắt qua ĐT 915B địa phận xã Mỹ Long Bắc, tuyến chuyển hướng đi cắt ĐT 912 xã Mỹ Hòa, tiếp tục cắt ĐH 23 địa phận xã Mỹ Long Nam huyện Cầu Ngang.

Tuyến sau đó tiếp tục cắt ĐT914 xã Hiệp Thạnh, cắt QL53B xã Trường Long Hòa và kết thúc tại ĐT 915C xã Dân Thành, TX Duyên Hải. Tuyến có chiều dài khoảng 35 km, quy hoạch với quy mô đường cấp III - ĐB. 


Nguồn: https://vietnammoi.vn/tra-vinh-quy-hoach-moi-12-tuyen-duong-tinh-20231115153552785.htm
0984600809 Bạn hãy Gọi Bằng Zalo nếu gọi số không được